Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Różanieckiej

wymiar zatrudnienia – cały etat

 1. Organem prowadzącym publiczną placówkę – Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  w Hucie Różanieckiej jest Gmina Narol, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-610 Narol,
  reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol.
 2. Konkurs dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska
  Młodzieżowym w Hucie Różanieckiej, z siedzibą w Hucie Różanieckiej 57, 37-613
  Ruda Różaniecka.
 3. Wskazanie wymagań wobec kandydatów.
  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko
  dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej
  szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.) do konkursu na stanowisko dyrektora może
  przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym
  oraz spełnia łącznie następujące wymagania:
  1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
  równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania
  stanowiska w placówce;
  2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
  magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs
  kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku
  nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela
  akademickiego;
  4) uzyskał:
  a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  c) w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie
  ostatnich czterech lat pracy w uczelni
 • przez przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora.
  5) spełnia warunki zdrowotne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
  6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
  7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1
  ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze
  zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa
  w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
  i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478), oraz nie toczy się przeciwko niemu
  postępowanie dyscyplinarne;
  8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
  przestępstwo skarbowe;
  9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego;
  10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
  publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
  o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r.
  poz. 289);
  11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną
  na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
  (Dz. U. 2019 r. poz. 1480 ze zm.), ukończył studia pierwszego stopnia, studia
  drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub
  jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
  Do konkursu może przystąpić również osoba, niebędąca nauczycielem, która
  spełnia łącznie następujące wymagania:
  1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw
  członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
  o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
  oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
  2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub
  równorzędny;
  3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy
  na stanowisku kierowniczym;
  4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
  publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11 rozporządzenia Ministra
  Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
  odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko
  kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej
  szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze
  zm.).
  Stanowisko dyrektora może zajmować również:
  1) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku
  wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej,
  kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji
  Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub
  2) nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż
  określone w pkt 1, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie
  organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej,
  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na
  stanowisku, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty w urzędzie organu
  administracji samorządowej, lub
  3) nauczyciel mianowany i dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku
  świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r.
  o związkach zawodowych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 1881)
 • spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu
  posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku
  zawodowego.
 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju
  placówki – Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Różanieckiej;
  b) życiorys, z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności
  informację o:
 • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
  niebędącej nauczycielem;
  c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
 • imię (imiona) i nazwisko,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • obywatelstwo,
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
  d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
  potwierdzających posiadanie potwierdzające posiadane wymaganego stażu pracy,
  o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych
  dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
  potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia
  studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów
  magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu
  zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu
  zarządzania oświatą,
  f) w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność
  z oryginałem kopii:
 • dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa
  w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. 2019 r. poz. 1480
  ze zm.). lub
 • dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub
  jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
 • dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza
  przysięgłego języka polskiego,
  g) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia
  lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na
  stanowisku kierowniczym,
  h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo dyscyplinarne,
  i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
  przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
  z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4
  ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
  finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289),
  k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
  z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
  bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
  z 2020 poz. 2141) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia
  1972 r.,
  l) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania
  stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  m) poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny
  pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela
  akademickiego,
  n) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że
  kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76
  ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.
  2215 ze zm.), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478),
  o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni prawa publicznych.
 1. Informacja o sposobie i terminie składania ofert.
  Oferty należ składać w terminie do 21 maja 2021 r. (decyduje data wpływu):
 • bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610
  Narol,
 • przesyłając na adres: Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol,
 • w postaci elektronicznej, przy czym oferty powinny być opatrzone kwalifikowanym
  podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
  Oferty w formie papierowej należy składać w zaklejonych kopertach.
  Oferty w formie papierowej oraz składane w formie elektronicznej należy składać
  z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem:
  „Konkurs na Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Hucie Różanieckiej”.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta
  i Gminy Narol.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci
  zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania
  konkursowego, komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu
  osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz
  posiadane obywatelstwo.
  Do niniejszego ogłoszenia zamieszcza się klauzulę informacyjną o przetwarzaniu
  danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem konkursu na
  stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Turystycznego w Hucie Różanieckiej.
  Burmistrz
  Miasta i Gminy Narol
  Grzegorz Dominik

http://bip.narol.pl/atach/4/1897/6258/OG__OSZENIE%20O%20KONKURSIE%20NA%20STANOWISKO%20DYREKTORA%20SCHRONISKA.pdf

Kalendarz
październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content