PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa 3: Społeczeństwo Informacyjne

Instytucja Zarządzająca: Zarząd Województwa Podkarpackiego
www.rpo.podkarpackie.plwww.si.podkarpackie.pl

Beneficjent: Zarząd Województwa Podkarpackiego

Jednostka Realizująca Projekt jako partner: Gmina Narol
Koordynator: Krzysztof Karaś – Informatyk Urzędu Miasta i Gminy Narol

Wartość zadania: 661 586 PLN
Kwota dofinansowania zadania: 555 347 PLN
Wkład własny: 8 235 PLN

Okres realizacji: 2009 r. – 2013 r.

Opis projektu:

Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (PSeAP) jako skuteczne narzędzie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego ma umożliwić komunikowanie się obywateli z sektorem publicznym przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych, a także  zapewnić podniesienie efektywności działania administracji samorządowej na terenie województwa podkarpackiego.

Zasadniczym celem projektu „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej. Efektem realizacji ww. celu będzie m. in. podniesienie atrakcyjności regionu dla inwestorów zewnętrznych, zwiększenie konkurencyjności rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a to prowadzi do wzrostu krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki województwa podkarpackiego. Ponadto zakłada się istotny wpływ tego projektu na stan infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze.
Projekt ukierunkowany jest na:

• podniesienie efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli,

• zawiązanie w oparciu o realizowany projekt – sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu,

• zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie,

• spełnienie prawnych zobowiązań w związku z obowiązkami wynikającymi z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne m.in.: wnoszenie podań w formie elektronicznej, elektroniczna skrzynka podawcza, urzędowe poświadczenie odbioru, repozytoria formularzy elektronicznych, podpis elektroniczny.

Cele projektu są więc spójne z celem nadrzędnym III osi priorytetowej RPO WP, a sam projekt wykazuje regionalny zasięg oddziaływania zapewniając mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Ponadto projekt jest zgodny z Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2020 oraz Strategią Informatyzacji Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Przedsięwzięcie stanowi uzupełnienie realizacji założeń projektu kluczowego pn.: „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej” przewidzianego do realizacji w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jego realizacja zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz gospodarczym z terenu województwa możliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie. Umożliwi również efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi oraz między podmiotami gospodarczymi.

Powstanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce Wschodniej jest kluczowym warunkiem, aby obywatele, przedsiębiorcy i administracja publiczna mogły czerpać korzyści z możliwości, jakie oferuje społeczeństwo informacyjne.

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach projektu Urząd Miasta i Gminy Narol zostanie doposażony w 33 szt zestawów komputerowych w tym 5 szt. komputerów przenośnych, na których zostanie zainstalowany System Wewnętrznego Obiegu Dokumentów współpracujący z systemem udostępniającym usługi publiczne drogą elektroniczną.
Dodatkowo, efektywna obsługa mieszkańców możliwa będzie dzięki wykorzystaniu 5 infomatów.

Efekty realizacji projektu:

Przedsięwzięcie PSEAP zapewnia budowę sieci współpracy samorządów w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego na Podkarpaciu. Efekt realizacji projektu zapewni istotny wpływ na rozwój infrastruktury teleinformatycznej w skali całego województwa. Nastąpi wzrost efektywności działań administracji publicznej oraz jakości usług publicznych dla obywateli. Realizacja rozwiązań będących przedmiotem projektu wymusi rozwój infrastruktury łącz telekomunikacyjnych na tym obszarze. Projekt PSEAP, jako największe przedsięwzięcie teleinformatyczne regionu, w istotny sposób wpływa na spójny i zrównoważony rozwój całego województwa podkarpackiego.

Więcej informacji dotyczących PSeAP znajdziecie Państwo na stronie internetowej Lidera Projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem:
http://www.si.podkarpackie.pl/

Kalendarz
październik 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content