Rozwój gospodarki turystycznej poprzez rewitalizacje przestrzeni publicznej centrum Narola

Projekt polega na rewitalizacji centrum miasta Narol poprzez uporządkowanie i zagospodarowane terenów przy najważniejszych budynkach użyteczności publicznej i kulturalnej, do których zalicza się: układ komunikacji (chodniki i ulice), otoczenie zabytkowego Kościoła Parafialnego p.w. Narodzenia NMP, rynku, dawnej szkoły, plebani, budynku dawnej obory i budynku ratusza oraz otoczenie budynku komisariatu policji i ośrodka zdrowia. Większość kosztów jakie zostaną poniesione są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w 85 procentach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zmodyfikowane zostanie nieznacznie ukształtowanie terenu, powstanie nowy układ i kompozycja zieleni, parkingi, fontanna, reprezentatywne otoczenie pomników oraz elementy małej architektury z placem zabaw. Parkingi, plac zabaw będą ogólnodostępne dla wszystkich oraz będą bezpłatne.
Projekt realizowany będzie przez Gminę Narol – jako lidera projektu oraz partnera projektu Parafię p.w. Narodzenia NMP w Narolu. Po przeprowadzeniu przetargu wielkość dotacji wyniesie 5 403 991,46 zł. Całkowite nakłady projektu to wydatek 7 428 370,17 zł. Całkowite koszty rewitalizacji dla Gminy Narol wynoszą 4 189 634,71 zł, w tym dofinansowanie 2 935 407,01 zł. Partner projektu- Parafia p.w. Narodzenia NMP w Narolu poniesie wydatek całkowity w wysokości 3 238 735, 46 zł, w tym dofinansowanie 2 468 584,45 zł. Pełną odpowiedzialność za całość realizacji projektu ponosi Lider projektu – Gmina Narol.
Ogólnie zakres rewitalizacji można podzielić ze względu na finansowanie projektu na zadania dotyczące ratusza, otoczenia Rynku, budynku komisariatu policji i ośrodka zdrowia oraz dotyczące kościoła parafialnego, dawnej szkoły, budynku dawnej obory oraz ich otoczenia i otoczenia plebani.

Zakres prac dotyczący ratusza, otoczenia Rynku, budynku komisariatu policji i ośrodka zdrowia można podzielić na:

 1. Roboty rozbiórkowe w otoczeniu Rynku (nawierzchni, budynków gospodarczych., przybudówka – ratusz., kiosków, przystanków, elementów małej architektury ) tj.: nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i płyt chodnikowych (3 030,00 m2);z mieszanek mineralno-bitumicznych (1 240,00 m2); dwóch budynków gospodarczych; garażu, śmietnika, przystanku autobusowego, gminnej dobudówki, murów z kamienia; ogrodzenia stalowego; istniejącego cokołu na budynku ratusza, elementów małej architektury.
  Prace te konieczne są do wykonania prac porządkowych i zagospodarowania terenu.
 2. Ratusz – remont konstrukcji i pokrycia dachowego remont elewacji – wymianę najbardziej zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu oraz połaci dachowej na nową (515 m2),. Przewiduje się również remont elewacji (612,00 m2 )-. Ściany przed ułożeniem nowej warstwy tynku zostaną zaspoinowane, odgrzybione i zaimpregnowanie, nałożony został także przez konserwatora zabytków wymóg zdjęcia styropianu z elewacji ratusza (ratusz jest wpisany na listę zabytków Województwa Podkarpackiego). Dodatkowo zostaną wykonane elementy ozdobne elewacji oraz cokół kamienny. Planuje się wymianę stolarki okiennej – dachowej (14,0 m2 ) oraz obróbki blacharskie miedziane.
 3. Mała architektura w otoczeniu Rynku (m.in. kraty, ławki, kosze, fontanna, itp.) – w ramach tego zadania planuje się montaż krat metalowych pod drzewa, 38 stylowych ławek, 27 koszy na śmieci, 6 stojaków na rowery, 6 masztów na flagi, słupków drogowych blokujących, obudowę drewnianą studzienki na palcu przez budynkiem Referatem Gospodarki Komunalnej, trejaż, 2 podświetlane tablice informacyjne, przystanek autobusowy, wiata śmietnikowa oraz fontanna. Cała mała architektura będzie stanowić reprezentatywne otoczenie pomników.
 4. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu Rynku – remonty dróg. W ramach tego zadania zostaną wykonane drogi o nowej nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, grysowych z warstwą wiążącą asfaltową a o powierzchni łącznej 4 560,00 m2 wraz z podbudową i obrzeżami.
  Parametry dróg: 110 mb ul. Rynek 7 m szer., 110 mb ul. Rynek 8 m szer., 90 mb ul. Lwowska 6 m szer., 35 mb ul. Kościelna  6 m szer., 40 mb ul. Józefowska 7 m szer., 56 mb ul. Józefowska 7,5 m szer., 145 mb ul. Józefowska 6 m szer.
  W celu zapewnienia wystarczającej ilości miejsc postojowych dla mieszkańców i interesantów wykonane zostaną zatoki postojowe z następującą ilością miejsc postojowych: ul. Rynek – 22 miejsca parkingowe; ul. Lwowska – 22 miejsca parkingowe; ul. Kościelna – 7 miejsca parkingowe. Dla zapewnienia obsługi komunikacji autobusowej na ul. Rynek wykonana zostanie nowa zatoka autobusowa od strony budynku Komisariatu Policji i Ośrodka Zdrowia.
 5. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu Rynku – (nasadzenia roślin, nawierzchnie trawiaste, brukowane i żwirowe). W ramach tego zadania planowane jest wykonanie 6 305,0 m2 nawierzchni trawiastych, 5 490,00 m2 nawierzchni z kostki kamiennej oraz 1 410,00 m2 chodników z płyt kamiennych.
 6. Oświetlenie i monitoring w otoczeniu Rynku. Na terenie wokół ratusza zostaną zamontowane: stylizowane lampy parkowe wysokie – 32 szt., stylizowane lampy parkowe niskie -12 szt., lampy iluminacyjne – 10 szt., monitoring -12 szt. kamer oraz serwerownia zlokalizowana w budynku Ratuszu. W ramach serwerowni zostanie zakupione:, Videoserwer, monitor, drukarka, urządzenie radiowe, urządzenie zasilania awaryjnego oraz szafa rack. W skład Videoserwera wejdzie profesjonalne oprogramowanie z licencją, system operacyjny oraz archiwum dyskowe.
 7. Modernizacja infrastruktury technicznej w otoczeniu Rynku – przyłącze wod-kan do fontanny. W ramach zadania dotyczącego fontanny zostanie wykonane 27mb przyłącza wodociągowego wykonanego z rur polietylenowych PE-HD 40mm z połączeniem na kształtki typu PLASIM, 29mb przyłącza kanalizacji deszczowej z rur PCV 160 x 4,7 mm, oraz przewierty pod jezdnią pod 2 drogami dla wody i dla deszczówki.
 8. Modernizacja infrastruktury technicznej w otoczeniu Rynku – instalacje elektryczne terenu parkowego. Planuje się wykonanie podziemnych instalacji elektrycznych pod oświetlenie parkowe terenu rynku. W ramach tego zadania zostanie przeniesiony transformator 15/04 kV, zlikwidowana zostanie linia kablowa średniego napięcia 15 kV oraz wykonane zostaną przyłącza do odbiorców, zadania te uznano jako koszt niekwalifikowany.W ramach powyższego zadania przeniesione zostaną miejsca parkingowe, znajdujące się przed głównym wejściem ratusza, przeniesiony zostanie pomnika Jana Sobieskiego na tyły budynku. Dzięki temu zostanie utworzona aleja łącząca ratusz z kościołem, otoczona odpowiednio dobrana zielenią. Przygotowany plac przed ratuszem umożliwi organizację imprez kulturalno-rozrywkowych. Zieleń wokół budynku ratusza zostanie podzielona symetrycznie poprowadzonymi alejkami. Za Ośrodkiem Zdrowia powstaną garaże w ramach kosztów niekwalifikowanych. W ramach tego zadania zostanie wybudowany murowany budynek, zadaszony z dwoma wjazdami garażowymi dla samochodów osobowych, przy garażach powstaną nowe parkingi.

Zakres prac w dotyczący kościoła parafialnego, dawnej szkoły, budynku dawnej obory oraz ich otoczenia i otoczenia plebani:

 1. Renowacja i konserwacja Kościoła.
  Zadanie to będzie stanowić remont wież bocznych i głównej, z wymianą pokrycia dachowego na blachę miedziana oraz remont 2 140,00 m2 elewacji, w tym ułożenie nowych tynków cementowo-wapiennych. Planuje się także wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w całej świątyni. W ramach remontu wieży głównej i wież bocznych kościoła wykonane zostaną prace tylko na zewnątrz obiektu, mające na celu poprawę estetyki przestrzeni. W ramach prac przy wieży głównej planowa jest wymiana pokrycie dachowego o powierzchni 242 m2 na blachę miedzianą wraz z całą obróbka blacharską i montażem rynien. W ramach prac przy wieżach bocznych planowana jest wymiana pokrycia dachowego o powierzchni 317 m2 na blachę miedzianą wraz z całą obróbka blacharską i montażem rynien.
 2. Roboty rozbiórkowe w otoczeniu Kościoła (nawierzchnie, kapliczka, ogrodzenie, mała architektura)
  – Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej i płyt chodnikowych (łącznie 505,0 m2) i z mieszanek mineralno-bitumicznych (500,0 m2). Zdemontowana zostanie nie zabytkowa kapliczka, elementy małej architektury oraz ogrodzenie stalowe.  
 3. Remont starej szkoły (konstrukcja i pokrycie dachowe, elewacja, stolarka okienna).
  W ramach prac przy budynku starej szkoły przewidziano wymianę 720,0 m2 połaci dachowej oraz zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu, remont elewacji (552,0 m2) oraz wymianę stolarki okiennej (29,0 m2).
 4. Remont dawnej obory (konstrukcja i pokrycie dachowe, elewacja, stolarka okienna).
  W ramach prac przy budynku dawnej obory przewidziano wymianę 285,0 m2 połaci dachowej oraz zniszczonych elementów konstrukcyjnych dachu, remont elewacji (268,0 m2) oraz wymianę stolarki okiennej (24,0 m2).
 5. Mała architektura w otoczeniu Kościoła (ławki, kosze, stojaki, altana, mur murowany przy plebanii, ogrodzenie metalowe) – (17 ławek, 6 koszy, 4 stojaki na rowery, 2 podświetlane tablice informacyjne, altana, kapliczka. W ramach tego zadania planuje się wyremontowanie 48,0 m murowanego ogrodzenia. Ponadto planuje się wykonać 270,0 m nowego ogrodzenia z podmurówką betonową obłożoną piaskowcem, słupkami betonowymi obłożonymi także piaskowcem, czapkami z piaskowca, przęsła kute metalowe czarne. Ogrodzenie zostanie wykonane przy budynku plebanii oraz przy budynku starej szkoły.
 6. Plac zabaw z wyposażeniem. Na palcu zostanie ułożona nawierzchnia bezpieczna typu Playtop o powierzchni 26m2. W ramach tej części projektu planuje się wyposażenie placu w następujące elementy: huśtawka, bujak żyrafa 1 osobowy, bujak koniki 2 osobowy, urządzenie zabawowe wielofunkcyjne, pajęczyna, piaskownica z betonową obudową. Łącznie plac zabaw zajmie obszar o powierzchni 465 m2.
 7. Zagospodarowanie terenu w otoczeniu Kościoła (nasadzenia roślin, nawierzchnie trawiaste, nawierzchnie brukowane i żwirowane). W ramach tego zadania planuje się wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej (1 060, 0 m2), chodniki z płyt kamiennych (540,0 m2) oraz nawierzchnie trawiaste (4 525,0 m2). W ramach tego zadania ujęty jest jako koszt niekwalifikowany podjazdu do garaży o powierzchni 250 m2 wykonane z kostki kamiennej oraz 100 bm. obrzegowania z podsypką.
 8. Oświetlenie i monitoring w otoczeniu Kościoła. W ramach tego zadania planuje się wykonanie stylowych lamp parkowych niskich – 22 szt., lamp iluminacyjnych – 8 szt., monitoringu – 6 szt. kamer (zespolonych z serownia zlokalizowaną w UMiG w Narolu).
 9. Modernizacja infrastruktury technicznej w otoczeniu Kościoła – przyłącze wod-kan do toalety ogólnodostępnej. W ramach tego zadania planuje się wykonać 25 mb przyłącze wodociągowe z przewodów polietylenowych przewidzianych do instalacji wody pitnej. Planowane jest również wykonanie 39mb przyłącza kanalizacji sanitarnej z rur i kształtek PCV o połączeniach kielichowych uszczelnionych na pierścienie gumowe. W kosztach tego zadania znajdują się również dwie studzienki rewizyjne.
 10. Modernizacja infrastruktury technicznej w otoczeniu Kościoła – instalacje elektryczne pod oświetlenie terenu parkowego. Planuje się wykonanie podziemnych instalacji elektrycznych pod oświetlenie parkowe terenu parkowego wokół kościoła.
  Stara szkoła zostanie otoczona zielenią w postaci ozdobnych traw oraz osłonięta od zachodniej części zielenią izolacyjną. Na południe od starej szkoły projektowane są garaże z podjazdem (w ramach kosztów niekwalifikowanych) oraz wiata śmietnikowa i publiczne toalety, natomiast na zachód zostanie ustawiona drewniana altana w centralnej części wirydarza. Wokół zabudowy przy starej szkole zostanie wykonane ogrodzenie z murowanymi słupami i podmurówka z przęsłami ze stali kutej.
  Budynek plebani zostanie otoczony niską zielenią, która zasłoni znajdujący się w zachodniej części parking. Wjazd na parking wykonany będzie w formie kostek kamiennych przeplatanych pasami trawiastymi. Altana założona na planie kwadratu, będzie stanowić miejsce odpoczynku. Przy alejce z kostki wykonany zostanie plac zabaw dla dzieci oraz ustawione zostaną ławki dla odwiedzających ten obiekt. Na północnym krańcu założenia zostanie ustawiona kapliczka, osłonięta ozdobna zielenią. Teren ten ogrodzony zostanie betonowym ogrodzeniem.
  Rozwiązania technologiczne oraz parametry techniczne przyjęte w projekcie odznaczają się funkcjonalnością, odpowiadają na potrzeby Beneficjenta, Partnera i społeczeństwa oraz wiążą się bezpośrednio z przyjętymi celami. Z ekonomicznego punktu widzenia opcja wybrana jest najbardziej racjonalnym rozwiązaniem.

Do pobrania:

Kalendarz
grudzień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Zarezerwuj wizytę
(16) 63 17 019

Lipsko ul. Mogiłek 1, Narol 37-610

Skip to content