Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
czwartek, 12 października 2017, dodał: Marcin Wilczyński
Spotkanie informacyjne dotyczące konsultacji społecznych.

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Narol (na podstawie uchwały nr 176/XX/2016 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 7 października 2016 r.) Burmistrz Miasta i Gminy Narol zaprasza Państwa – Mieszkańców miasta i Użytkowników nieruchomości położonych na obszarze objętym planowaną zmianą do uczestnictwa w spotkaniach konsultacyjnych oraz w pracach projektowych nad tworzonym dokumentem.

Plakat zaproszenie na spotkanie informacyjne w sprawie konsultacji

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych każdej gminy, będący podstawą do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Te z kolei określają zasady kształtowania ładu przestrzennego w gminie. Opracowywane plany miejscowe muszą być zgodne z ustaleniami zawartymi w Studium obrazującym aktualne dążenia gminy, jak również kierunkowe zainwestowanie. Obecny dokument nie spełnia już tego warunku, dlatego też po dokonaniu jego oceny pod kątem aktualności Rada Miejska w Narolu podjęła decyzję o konieczności jego zmiany. Zmianę studium wywołał fakt zamiaru budowy obwodnicy miasta Narola w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 relacji Jarosław – Bełżec, której inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Podjęta została również decyzja uporządkowania terenów przyległych, łąk zlokalizowanych w północnej części Narola. Przedmiotowe tereny łąkowe w ostatnich latach były przedmiotem wniosków o zmianę przeznaczenia tego terenu. Wnioski o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu obejmowały szereg inwestycji od budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego po tereny zabudowy handlowo – usługowej. Ze względu na istniejące uwarunkowania i obowiązujące uwarunkowania prawne postępowania kończyły się decyzjami odmawiającymi wydania decyzji o warunkach zabudowy. Dlatego też podjęto działania w postaci zmiany studium w celu skonkretyzowania przeznaczenia terenu poprzez odpowiednie zapisy przeznaczenia w Stadium, które posłużą docelowo do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego.

Zachęcam do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym konsultacji społecznych, które organizujemy w dniu 18 października 2017 r. o godz. 17:00. W związku z w/w zamierzeniami Gmina Narol realizuje projekt pn. „Szkoła świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych", w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19 PO WER 2014-2020. Głównym celem projektu jest przeprowadzenie różnych form konsultacji społecznych na etapie zmiany Studium.

Na spotkaniu informacyjnym zaprezentujemy dotychczasowe zebrane dokumenty odnośnie terenu objętego zmianą. Zaproponowane kierunki zagospodarowania przestrzennego dla terenów objętych zmianą oraz poinformujemy o dalszym harmonogramie prac.

Liczymy na Państwa obecności i zaangażowanie przy realizacji uchwały Rady Miejskiej w Narolu dotyczącej zmiany Studium. Uważam, że wprowadzana zmiana mająca na celu wprowadzenie planowanej obwodnicy oraz zagospodarowanie terenów przyległych jest dla Państwa zarówno jak i dla nas ważną sprawą.

Z góry dziękuje za zaangażowanie i przybycie.