Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 10 września 2018, dodał: Robert Pinkowicz
Cztery inwestycje z wykorzystaniem funduszy unijnych w Gminie Narol, dofinansowywanych ze środków RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

       W Gminie Narol dobiegają prace przy realizacji czterech projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2020. Dofinansowaniem objęte zostały: prace konserwatorskie i doposażenie Centrum Koncertowo-Wystawienniczego w Narolu, rozbudowa i doposażenie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol oraz wspólnego projektu - rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Nowa Dęba i miasto Lubaczów obejmujących montaż instalacji dla zgłoszonych mieszkańców

        Realizacja projektu dofinansowanego ze środków RPO, obejmującego prace restauratorskie na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem wraz z doposażeniem Centrum Koncertowo Wystawienniczego w Narolu rozpoczęły się pod koniec 2016 roku. W ramach osi priorytetowej IV. Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura zakładano zwiększenie dostępności do dóbr kultury oraz rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez renowację zabytkowych malowideł byłej cerkwi grekokatolickiej w Narolu (Krupcu). Celem była poprawa stanu zabytkowych malowideł, a tym samym estetyki cerkwi, -zwiększenie dostępności do dóbr kultury, poprzez udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej – zagospodarowanie terenu wokół cerkwi -rozwój oferty edukacji kulturalnej w gminie Narol. Zakres projektu objął wykonanie prac konserwatorskich związanych z transferem malowideł usytuowanych na sklepieniu kolebkowym nad nawą główną i chórem oraz odtworzeniem tynków na chórze w cerkwi w Narolu, gdzie mieści się Centrum Koncertowo-Wystawiennicze. Prace te objęte były nadzorem konserwatorskim. W ramach projektu zagospodarowane zostało także otoczenie cerkwi i zakupione doposażenie Centrum. Kwota projektu: 842 518,97 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 702 210,19 zł.

        Kolejnym zadaniem realizowanym przez Gminę Narol w ramach tej samej osi priorytetowej IV RPO, jest rozbudowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Narol (PSZOK). Koszt całkowity projektu to 674 676,80 zł, z czego środki unijne to: 352 982,71 zł. Celem głównym projektu jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na terenie Gminy Narol, a w szczególności stworzenie warunków do selektywnej zbiórki i selekcji różnych frakcji odpadów na terenie Gminy Narol poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Efektem tej inwestycji jest objęcie wszystkich mieszkańców Gminy systemem selektywnej zbiórki odpadów, gdzie utworzony PSZOK pozwoli na zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami w gminie oraz na skierowanie zebranych odpadów do recyklingu, przetwarzania oraz utylizacji w przypadku odpadów niebezpiecznych. Nowopowstała infrastruktura będzie nowoczesna i wygodna w obsłudze, dostęp do niej będą mieli wszyscy mieszkańcy gminy. W PSZOK będzie prowadzona zbiórka selektywnie zebranych odpadów, w tym: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone. Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę oraz doposażenie infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami, m.in. zakup nowego ciągnika wraz z osprzętem. Projekt jest w trakcie realizacji.

        Ochrona środowiska była również jednym z priorytetów wniosków złożonych w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa III. Czyta energia, Działanie 3.2 Rozwój OZE. Pierwszy z nich Gmina Narol złożyła samodzielnie pn. „OZE – budynki gminne - Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol”. Celem przedmiotowego projektu jest spadek kosztów zakupu energii elektrycznej, poprawa bezpieczeństwa energetycznego w Gminie Narol jak również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane prace związane z montażem ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol. Zakres planowanych prac obejmuje: - Narol ujęcie wody - Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW, - Narol Szkoła Podstawowa - Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 23 kW, - Narol oczyszczalnie ścieków - Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW, - Łukawica ujęcie wody - Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 38,0 kW, - Ruda Różaniecka oczyszczalnia ścieków - Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 38,0 kW, - Ruda Różaniecka szkoła podstawowa - Montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 17,0 kW. Łączna moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych wyniesie 196,00 KW co pozwoli wyprodukować 176,40 MWh energii elektrycznej. W wyniku realizacji projektu zaoszczędzone będzie 145,53 Ton Co2 / rok. Planowana data zakończenia prac to 31 grudnia 2019 roku. Koszt inwestycji: 1 669 364,15 zł, kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej: 1 151 585,62 zł.

        Również w ramach III Osi Priorytetowej Czyta energia Gmina Narol wraz z sześcioma samorządami naszego województwa realizuje projekt pn. „OZE – Gminy - Rozwój odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Narol, Nowa Dęba i miasto Lubaczów” Głównym celem projektu jest uzyskanie 4352,4 kW dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Aby spełnić ten cel zaplanowano zakup instalacji fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła z zasobnikami ciepłej wody oraz kotłów na biomasę. Zamontowane instalacje OZE pozwolą na obniżenie zużycia nieodnawialnych źródeł energii, zmniejszy się emisja szkodliwych substancji, co w efekcie wpłynie na poprawę jakości powietrza w regionie. Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia założeń Strategii Europa 2020. W tym dokumencie określono cele stawiane wobec UE, do których należy m.in. cel „20/20/20” w zakresie klimatu i energii. W ramach tej inwestycji zakupionych i zamontowanych zostanie 936 instalacji fotowoltaicznych, 45 kotłów na biomasę oraz 135 powietrznych pompy ciepła. Kwota całościowa inwestycji, to 15 800 871,25 zł, z czego 9 999 797,50 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizację inwestycji rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku, a jej zakończenie zaplanowane jest na 31 grudnia tego roku. W Gminie Narol zamontowanych zostanie 94 instalacji fotowoltaicznych, 9 powietrznych pomp ciepła oraz 2 kotły na biomasę.