Urz±d Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
środa, 20 listopada 2019, dodał: Wojciech Kozłowski
„Sadzenie drzew miododajnych, sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim”

Już od pięciu lat Samorz±d Województwa Podkarpackiego, realizuje Kampanię edukacyjn± pn.: „Rola pszczół miodnych w zachowaniu bioróżnorodno¶ci w rolnictwie”. W jej ramach prowadzone s± działania edukacyjne, informacyjne, wydawane s± broszury, ale przede wszystkim sadzone s± drzewa miododajne. Dzieje się tak w trosce o zwiększanie dostępno¶ci pożytków dla pszczół w regionie.
Realizacja tych działań jest możliwa w dużej mierze dzięki dotacjom pozyskiwanym corocznie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Do pobrania

Treś¶ć ogłoszenia