Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
czwartek, 21 listopada 2019, dodał: Wojciech Kozłowski
„Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol

Projekt dotyczy wykonania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie gminy Narol. W ramach projektu dostosowana została infrastruktura PSZOK tj. wykonanie utwardzonego placu, wykonanie wiat i boksów do selektywnej zbiórki odpadów oraz wykonanie niecki betonowej. Ponadto projekt przewidywał doposażenia i zakup sprzętu niezbędnego do działalności w postaci pojemników na odpady, wagi, skrzyniopalety, prasy, ładowacza oraz ciągnika.

Tytuł projektu: „Rozbudowa i doposażenie PSZOK w Gminie Narol"

Nazwa beneficjenta: Gmina Narol
Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie udziału odpadów zebranych selektywnie na terenie Gminy Narol
Dofinansowanie projektu z UE: 352 982,71 zł


Przedmiotowy PSZOK został zlokalizowany na terenie aktualnie funkcjonującego gminnego składowiska odpadów przy drodze do Podlesiny. Wybór tej lokalizacji zapewnia ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz środowiska. Ponadto wybrana lokalizacja charakteryzuje się łatwą dostępnością dla mieszkańców całej gminy.
Przedmiotowa inwestycja jest niezbędnym krokiem w kierunku usprawnienia gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz zmniejszenia udziału odpadów składowanych. W PSZOK jest prowadzona zbiórka selektywnie zebranych odpadów, w tym: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone.
W ramach przedmiotowego projektu zlecono lub zaplanowano zlecenie następujących usług:
1) Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej
W ramach przedmiotowego zadania opracowana została dokumentacja projektowo- kosztorysowa. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektów Inżynierskich PRO - GRESS.
2) Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zadanie rozpoczęto w dniu 9 kwietnia 2019 r., w którym podpisano umowę na wykonywanie robót budowlanych po przeprowadzonym postępowaniu udzielenia zamówienia publicznego w ramach przetargu nieograniczonego. Wykonawca zakończył prace budowlane. Prace zostały odebrane protokołem końcowym.
3) Zakup sprzętu i wyposażenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Zawarto umowę na dostawę ciągnika z ładowaczem, która została zrealizowana. Podpisano umowę na wybór dostawcy pozostałego wyposażenia dla PSZOK. Dostarczono założone w projekcie wyposażenie: prasę (belownicę), wagę magazynową z platformą, pojemniki na świetlówki, pojemniki 120 l, skrzyniopalety, worki typu BIG BAG. Zadanie zakończono.

 4) Nadzór inwestorski
Zadanie rozpoczęto w dniu 23 kwietnia 2019 roku, kiedy podpisano umowę na wykonywanie nadzoru inwestorskiego. Inspektor zakończył nadzór na wykonanymi robotami budowlanymi.
5) Działania informacyjno-edukacyjne
W ramach przeprowadzonej kampanii wykonano gadżety promocyjne w postaci folderów promocyjnych, ulotek, czapek z daszkiem, kubków, t-shirty, eko-torby. Na potrzeby przeprowadzenia kampanii promocyjnej zostało opracowane logo Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Narolu, które umieszczono na wszystkich gadżetach promocyjnych, folderach oraz ulotkach. Na gadżetach promocyjnych umieszczono także informację o dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zamieszczono logo: Unii Europejskiej, Funduszy Europejskich, Województwa Podkarpackiego oraz Polski. W ramach kampanii zorganizowane zostały spotkania informacyjne w 16 sołectwach Gminy Narol. W czasie każdego ze spotkań miała miejsce projekcja przygotowanej prezentacji multimedialnej, jak również prelekcja na temat zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Narol. Omówione zostały podstawy prawne warunkujące działanie systemu, prawidłowe zasady selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jak również zagrożenia powodowane przez nieodpowiedzialne i nieprawidłowe postępowanie z odpadami. W czasie spotkań dystrybuowane były materiały promocyjne w postaci ulotek, folderów informacyjnych, eko-toreb oraz kubków. W ramach działań informacyjno-promocyjnych przeprowadzono także zajęcia edukacyjne w 3 szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Narol. W czasie każdego ze spotkań odbyła się projekcja specjalnie przygotowanej prezentacji multimedialnej, jak również prelekcja na temat selektywnej zbiórki odpadów oraz korzyści jakie daje. Przedstawione zostały zagrożenia dla zdrowia oraz środowiska naturalnego powodowane przez odpady oraz ich nieodpowiedzialne i nie prawidłowe zagospodarowanie. Działania informacyjno-edukacyjne zrealizowano.
5) Koszty pośrednie
W miejscu realizacji projektu umieszczono plakat informacyjny wykonany wg. wytycznych ,,Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji" w zakresie umieszczenia plakatów i tablic dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zadanie zrealizowano.

Do pobrania

Ulotka PSZOK