Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 13 grudnia 2019, dodał: Wojceich Kozłowski
Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej”

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy) na stanowisku:
1) posiadanie wykształcenia wyższego,
2) minimum czteroletni staż pracy,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) posiadanie obywatelstwa polskiego,
7) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań) na stanowisku:

1) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
2) znajomość i umiejętność właściwej interpretacji przepisów prawa i zagadnień związanych z realizacją zadań na stanowisku pracy w zakresie ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, o ochronie danych osobowych, o odpadach,
3) umiejętność obsługi komputera,
4) predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sumienność, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
5) odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność, zaangażowanie, punktualność;
6) umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
7) umiejętność pracy w zespole.

Więcej na stronie BIP