Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
poniedziałek, 16 grudnia 2019, dodał: Wojciech Kozłowski
Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Referent ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych”

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy) na stanowisku:


1) posiadanie wykształcenia średniego,
2) minimum dwuletni staż pracy,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) posiadanie obywatelstwa polskiego,
7) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie pracy na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań) na stanowisku:

1) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
2) umiejętność pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
3) umiejętność obsługi komputera,
4) predyspozycje osobowościowe: umiejętność planowania i organizacji pracy, umiejętność podejmowania decyzji, sumienność, komunikatywność,
5) odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność, zaangażowanie, punktualność;
6) umiejętność pracy pod presją czasu,

 

Więcej na stronie BIP