Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
piątek, 27 grudnia 2019, dodał: Wojciech Kozłowski
Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze „geodeta”

Wymagania niezbędne (konieczne do podjęcia pracy) na stanowisku:


1) Wykształcenie wyższe lub średnie:
- przy wykształceniu wyższym nie jest wymagany staż pracy. Jako wykształcenie wyższe należy przez to rozumieć studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym - stosownie do opisu stanowiska, w szczególności geodezyjne i kartograficzne.
- przy wykształceniu średnim wymagany jest co najmniej 3 – letni staż pracy. Jako wykształcenie średnie należy przez to rozumieć wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe - stosownie do opisu stanowiska, w szczególności geodezyjne i kartograficzne.
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) posiadanie obywatelstwa polskiego.
Wymagania dodatkowe (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań) na stanowisku:
1) biegła obsługa komputera,
2) znajomość obsługi urządzeń biurowych i programów biurowych,
3) doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw geodezyjnych,
4) predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktu, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, samodzielność, umiejętność pracy w zespole,
5) prawo jazdy kat. B,
6) wiedza i umiejętności zawodowe: znajomość prawa z zakresu wykonywanych zadań, a szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, o własności lokali, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego oraz rozporządzenia w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Więcej na stronie BIP