Urząd Miasta i Gminy Narol
ul. Rynek 1, 37-610 Narol
tel. 16 631-70-86, 16 631-70-87, 16 631-70-83, fax. 16 631-71-04
e-mail: urzad@narol.pl, http://www.narol.pl
wtorek, 28 stycznia 2020, dodał:
Gmina Narol realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów oraz przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka”

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 29.08.2018 r.
Projekt ma na celu zwiększenie liczby osób korzystających z systemu oczyszczania ścieków poprzez budowę kanalizacji w miejscowości Płazów oraz zwiększenie przepustowości oczyszczanych ścieków do 500m3/d poprzez przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Ruda Różaniecka.
W ramach przebudowy oczyszczalni ścieków powstanie w szczególności: nowy punkt zlewny ścieków dowożonych, dwa nowe zbiorniki systemu KA/FR, nowy budynek techniczny z wiatą do magazynowania granulatu powstającego z przeróbki osadu. Na obiekcie będą zamontowane ogniwa fotowoltaiczne. Zadanie jest w trakcie realizacji.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Płazów została zakończona. W ramach projektu wybudowano 10,51 km sieci kanalizacyjnej, trzy przepompownie ścieków. Podłączonych do sieci zostało 130 gospodarstw domowych oraz 4 podmioty usługowe.

Planowana całkowita wartość projektu wynosi 12 116 155,99 PLN, kwota wydatków kwalifikowalnych 8 954 544,18 PLN z czego dofinansowanie do 85% ze środków z EFRR wynosi 7 611 362,52 PLN, wkład własny 4 504 793,47 PLN.