Logo Urzędu Miasta i Gminy Narol

Aktualności - SK

Verejná diskusia k projektu v oblasti cestovného ruchu a ochrany pamiatok

Gmina Narol ako Vedúci partner spolu s Partnerom projektu Farnosťou ECAV na Slovensku Poprad-Veľká sa sústreďuje na prípravu nového komplexného projektu rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom obnovy historických chrámov, ktorý bude tzv. "Živé kultúrne dedičstvo poľsko-slovenského pohraničia - spoločné centrum minulej a súčasnej kultúry". Pripravovaný projekt je pokračovaním skoršieho úsilia partnerov komplexne zrekonštruovať cenné historické chrámy a dať im spoločenské funkcie. V snahe informovať širokú verejnosť a zároveň získať podnety a nápady, z ktorých budeme pri tvorbe tohto projektu čerpať, Vás pozývame k aktívnej účasti na verejnej konzultácii. Radi by sme prijali vaše pripomienky, otázky a odporúčania, ktoré by mohli prispieť k záchrane veľmi cenných pamiatok v poľsko-slovenskom pohraničí. So súhlasom nášho partnera sme vytvorili miesta na podávanie prieskumov zo sociálnych konzultácií na: farských,  obecných úradoch v Naroli a Mlynici.

Pre účasť na verejných konzultáciách ohľadom novovznikajúceho projektu môžete využiť anketu v elektronickej forme vyplnením dotazníka, alebo v papierovej forme - anketu odovzdať do anketovej urny  v budove obecného úradu Mlynica, alebo v kostole Poprad-Veľká..

Pozývame Vás na návštevu našej webovej stránky, kde sme zverejnili historické fotografie pamiatok a fotografie z priebehu doterajších konzervačných prác.

Partneri projektu:

Na poľskej strane: Gmina Narol, Múzeum Kresy v Lubaczówe, Združenie Folkowisko,

Na slovenskej strane: farnosť ECAV na Slovensku Poprad -Veľká, Karpatskonemecký spolok (KNS), Pamiatkový úrad, projektant-architekt 

  Hlavný cieľ projektu:

Zvyšovanie konkurencieschopnosti regiónu Roztocze a regiónu Poprad prostredníctvom inovatívneho, udržateľného a inteligentného prístupu k rozvoju kultúrneho cestovného ruchu. Výsledné digitálne a praktické riešenia uľahčia aktívne využívanie potenciálu poľsko-slovenského pohraničia, vďaka čomu prilákajú do regiónov viac turistov. Výsledkom projektu bude zameranie sa na aktivity s najväčším potenciálom v regiónoch, ako aj s pozitívnou podmienkou pre vytváranie nových inovatívnych služieb.