Logo Urzędu Miasta i Gminy Narol

Wycinka związana z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty

Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących:
•    własność osoby fizycznej usuwającej drzewa/krzewy w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej; 
•    osoby prawnej; 
•    innych podmiotów.


W przypadku osób prawnych oraz osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wszystkich innych podmiotów obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu.

Nie wymagane jest zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

•    80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
•    65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
•    50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

•   Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej       do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

•   W przypadku krzewów gdy rosną w skupisku, o powierzchni do 25 m2.
 
Wymagane dokumenty:
 Wniosek zawiera (do pobrania w załącznikach):
•    imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art.49 §1 Kodeksu cywilnego; 
•    oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art.49 §1 Kodeksu cywilnego; 
•    zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody; 
•    nazwa gatunku drzewa/krzewu;
•    obwód  pnia drzewa (zmierzony na wysokości 130 cm od ziemi) lub w przypadku krzewu powierzchnia jaką zajmuje;
•    przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo; 
•    miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu oraz wskazanie czy usuniecie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Załączniki: 
1. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa/krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości. 
2. Projekt planu:
•    planowanych nasadzeń zastępczych rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy,
•    przesadzania drzew i krzewów jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich
      wykonania.
3. Zezwolenia w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w ustawie o ochronie przyrody zgodnie z art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 jeżeli zostało wydane. 
4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie. 

INFORMACJE

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
•    postaci papierowej;
•    formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

  • Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przed jego wydaniem dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. 
  • W przypadku stwierdzenia, że usunięcie drzewa lub krzewu spowoduje naruszenie zakazów w stosunku do gatunków chronionych, postępowanie zawiesza się do czasu przedłożenia zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do tych gatunków.
  • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.
  • Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu może zostać wykonane pod warunkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę, które kolidują z drzewami lub krzewami, będącymi przedmiotem zezwolenia. 

Termin załatwienia sprawy: do 30 dni, dla drzew/krzewów rosnących w pasie drogi powiatowej z wyłączeniem obcych topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, który ma od 30-60 dni na wyrażenie stanowiska w przedmiotowej sprawie (art.83a ust. 2a i 6 ustawy o ochronie przyrody).


 W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7dni zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Nie uzupełnienie brakujących dokumentów w określonym terminie będzie skutkować pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.


Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu, który decyzje wydał.


UWAGA. W przypadku, gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinka drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, powinna być ona przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy większości gatunków ptaków to termin od 1 marca do 15 października.