Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 24 czerwca 2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
pochmurno
13°C

Wycinka niezwiązana z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/krzewów z nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

 

Przy zamiarze usunięcia drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej - niepodlegających obowiązkowi uzyskania zezwolenia -  przy określonych rozmiarach drzew powstaje obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru. Jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru drzewo/krzew można usunąć. Po usunięciu drzewa/krzewu, jeżeli właściciel nieruchomości wystąpi przed upływem 5 lat o wydanie pozwolenia na budowę, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej - powstanie obowiązek wniesienia opłaty za usunięte drzewo.

Procedura ZGŁOSZENIA zamiaru usunięcia drzewa/krzewu

1. Zgłoszenie przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzew/krzewów do Urzędu Miasta i Gminy Narol w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (formularze zgłoszenia w załączniku).

2. Weryfikacja zgłoszenia, z ewentualnym nałożeniem obowiązku uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni. 

3. Dokonanie przez Organ oględzin w celu weryfikacji gatunku drzew/krzewu oraz obwodu jego pnia (w przypadku krzewów - powierzchni), w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia – zakończonych sporządzeniem protokołu.

4. Ustalenie przez Organ, czy nie zachodzą przesłanki zobowiązujące do wniesienia sprzeciwu lub uzasadniające możliwość wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni. Przy braku wniesienia sprzeciwu w terminie 14 dni od daty oględzin, następuje uprawnienie do usunięcia drzewa/krzewu.

 • Do 14 dniowego terminu na wniesienie przez gminę sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.
 • Organ, na wniosek zgłaszającego może wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu przed upływem ustawowego terminu (14dni), co uprawnia do usunięcia drzew bez narażania się na karę – obowiązuje opłata 17 zł.
 • Wniesienie sprzeciwu przez Urząd wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

5. Usunięcia drzew/krzewu należy dokonać w terminie do 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin w przypadku nie wniesienia sprzeciwu przez Organ, pod rygorem obowiązku dokonania ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Należy pamiętać o 5 letnim okresie zawieszenia obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew (liczony od dnia przeprowadzenia oględzin), powstającego o ile przed upływem tego terminu wystąpiono o pozwolenie na budowę powiązaną z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 Opłaty:

 • Złożenie zgłoszenia wraz z załącznikami (za wyjątkiem udzielonego pełnomocnictwa) jest bezpłatne.
 • Za udzielenie pełnomocnictwa (zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część IV) należy uiścić opłatę skarbowa w wysokości 17 zł.
 • Za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia (zgodnie z ustawą dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. Z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.: załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia” – część II, pkt21) należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł.

Opłatę skarbową za udzielenie pełnomocnictwa oraz za wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia można uiścić w kasie Banku Spółdzielczego w Narolu lub na rachunek bankowy nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 

Tryb odwoławczy: 

Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie. 
Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od dnia doręczenia/odebrania decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Narol.

WAŻNE! Nie podlega zgłoszeniu zamiar usunięcia drzewa/krzewu z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą gdy:

 • Krzewy rosną w skupisku, o powierzchni do 25 m2
 • Obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 • Drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

Informacje:

1. W przypadku usunięcie drzewa/krzewu bez dokonania zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol lub pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, wymierza administracyjną karą pieniężną za usuniecie drzewa bez zezwolenia.

2. W przypadku nieusunięcia drzewa/krzewu przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

3. Jeżeli w terminie 5 lat od dnia dokonania oględzin wystąpi się o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a planowana budowa ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosło usunięte drzewo/krzew, to gmina nałoży na właściciela nieruchomości opłatę za usunięte drzewo w drodze decyzji administracyjnej. Opłata będzie pobrana od aktualnego właściciela nieruchomości, nawet jeśli drzewo wyciął poprzedni właściciel. 

4. Urząd może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa. Urząd wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

5. Urząd obligatoryjnie wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy: 

 • zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie;
 • wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.

6. Organ, może wnieść w terminie 14 dni od daty oględzin sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

 • drzewo zlokalizowane jest na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na terenach objętych formami ochrony przyrody; 
 • w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Wniesienie sprzeciwu przez Urząd wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

 

UWAGA! W przypadku, gdy w zasięgu oddziaływania prac związanych z wycinką drzew lub krzewów występują miejsca wykorzystywane przez ptaki, powinna być ona przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy większości gatunków ptaków to termin od 1 marca do 15 października.

UWAGA!! sprawy związane z wycinką drzew na gruntach prywatnych, które stwarzają uciążliwości dla innych sąsiadujących gruntów prywatnych nie są rozstrzygane przez tut. Urząd.

Organ nie dysponuje środkami, które mógłby zastosować w celu przymuszenia właściciela nieruchomości, na której rosną zagrażające/uciążliwe drzewa do złożenia wniosku o ich usunięcie. To są sprawy z kodeksu postępowania cywilnego. 

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.