Logo Urzędu Miasta i Gminy Narol
Powróć do: Dla Mieszkańca

GKRPA

O KOMISJI

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu jest organem samorządu gminnego powołanym do realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.  

Zadania te w szczególności obejmują:

 1. Prowadzenie punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych, członków  rodzin z problemem alkoholowych i narkotykowym, uzależnieniami behawioralnymi, w tym przemocy problemem przemocy;
 2. Upowszechnianie informacji o placówkach leczenia odwykowego;
 3. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 4. Motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
 5. Prowadzenie rozmów z członkami rodziny osób uzależnionych, mających na celu „wyjście ze współuzależnienia”
 6. Kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
 7. Kierowanie wniosków o skierowanie do lekarzy biegłych celem wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
 8. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z przyjętymi uchwałami (limit i lokalizacja punktów sprzedaży napojów alkoholowych),
 9. Prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży
 10.  Współpraca z Poradnią Leczenia Uzależnień w Lubaczowie i Tomaszowie Lubelskim, Szpitalami, Policją, Sądami, Prokuraturą , Zespołem Interdyscyplinarnym
 11. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 12. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii
 13. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja tych zadań prowadzona jest w formie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, które są przyjmowane przez Radę Miasta i Gminy w formie uchwały.