Logo Urzędu Miasta i Gminy Narol
Powróć do: Dla Mieszkańca

Gospodarka komunalna

CENY I STAWKI OPŁAT ZAWARTE W TARYFIE OD DNIA 03.09.2021r

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENEI W WODE I ZBIOROWE ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW.

Cena brutto za dostarczoną wodę - 2,8620   zł/m³

Cena  brutto za odebrane ścieki    - 4,2660    zł/m³

 Cena brutto za opłatę stałą     - 1,6036  zł/m³ 

TERMINY PŁATNOŚCI 

I kwartał -20 marca 2023r.

II kwartał -20 czerwca 2023r.

III kwartał -20 września 2023r.

IV kwartał-20 grudnia 2023r.  

CENY I STAWKI OBOWIAZUJĄCE OD 17.01.2023r.ZA WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH .

Cena brutto za wywóz nieczystości płynnych - 4,0000  zł/m³  

Cena brutto za opłatę stała za wywóz nieczystości - 90,0000 zł/m³

 TERMIN PŁATNOŚCI 

14 dni od wykonania usługi 

 

TERMINY I OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 2023

23 zł – stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

21 zł - stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osoby zamieszkującej daną nieruchomość na której znajduję się przydomowy kompostownik

26 zł- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zabudowie   wielolokalowej posiadających wspólne miejsce gromadzenia odpadów.

Terminy płatności : 

Rata 1 do 15.01.2023 r

Rata 2 do 15.04 2023r.

Rata 3 do 15.07.2023r.

Rata 4 do 15.10. 2023 r.

Selektywna  zbiórka odpadów  komunalnych  prowadzona    przez  - PSZOK

Punkt  Selektywnego  Zbierania   Odpadów   Komunalnych czynny jest   od  poniedziałku  do piątku w godzinach od 8:00 – 15:00.

 Na   PSZOK można przekazać m.in. :

  • papier, 
  • szkło (nie  szyby okienne)
  • tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych, metale,
  • bioodpady: zielone  oraz rozdrobnione gałęzie, liście,
  • zużyte baterie i akumulatory, zużyty ale kompletny sprzęt  elektryczny i elektroniczny, elementy wymienne, naprawcze sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • zużyte opony  samochodów osobowych  -   4  szt.   na   rok  bezpłatnie od  gospodarstwa.

 

Większą  ilość  opon  w tym opony  rolnicze, a  także  folie  rolniczą  można  przekazać  na  PSZOK  po  uiszczeniu  opłaty. Przekazywane  opony  powinny  być  w  całości  i  posiadać  oryginalny  kolor.

Ogłoszenie

Informujemy, że jeżeli jest potrzebny kontener

na makulaturę, można zgłosić to telefonicznie

tel. 16 63 17 003

– dostarczymy kontener,

– odbierzemy i zagospodarujemy makulaturę.

Numery kont dla interesantów:

Bank Spółdzielczy w Narolu 

Opłaty za wodę/ścieki : 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 18 9103 0001 0000 0198 2001 0199

 

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Burmistrz Narola informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), Gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wpisy do ewidencji oraz aktualizacja, dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości na terenie Gminy Narol, wyposażonej w zbiornik bezodpływowy bądź przydomową oczyszczalnię ścieków powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Druki zgłoszenia dostępne są w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędzie Miasta i Gminy Narol lub na stronie internetowej

www.Narol.pl w zakładce gosp. kom.

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Narol – Referat Gospodarki Komunalnej

lub za pośrednictwem poczty na adres:

Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610.Narol


W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 poz. 888 późn.zm.) właściciele nieruchomości (zgodnie z definicją ustawową rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorę posiadającego zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Ponadto informujemy, iż właściciele lub użytkownicy nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinni to uczynić niezwłocznie.